Partijen

Partij 1: Domeinnaamhouder, zijnde u als toekomstig domeinnaamhouder van het aangevraagde domein

en

Partij 2: "SIDN", Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, statutair gevestigd te Arnhem

Partijen zijn het volgende overeengekomen

 1. Op dit Registratiecontract zijn de definities zoals neergelegd in artikel 1 van het “Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen” (Reglement) van toepassing.
 2. Dit Registratiecontract wordt tussen partijen aangegaan met betrekking tot de aangevraagde Domeinnaam.
 3. Domeinnaamhouder verklaart kennis te hebben genomen van het Reglement en dit te aanvaarden.
 4. Domeinnaamhouder staat ervoor in dat de door hem verstrekte gegevens in dit Registratiecontract juist en volledig zijn vermeld en dat hij, gedurende de periode van geregistreerd zijn van de aangevraagde Domeinnaam, er zorg voor zal dragen wijzigingen in deze gegevens onverwijld via zijn Deelnemer aan SIDN door te geven.
 5. 1. Domeinnaamhouder staat ervoor in gerechtigd te zijn de aangevraagde Domeinnaam te gebruiken.
  2. Domeinnaamhouder verklaart dat hij naar zijn beste weten door de registratie en (eventueel later) gebruik van de aangevraagde Domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden.
 6. Domeinnaamhouder aanvaardt dat Nederlands recht van toepassing is op ieder geschil over de aangevraagde Domeinnaam.
 7. Domeinnaamhouder verklaart bij voorbaat dat hij zich zal onderwerpen aan het oordeel van het Scheidsgerecht Domeinnamen, indien een derde een geschil over de aangevraagde Domeinnaam aan het Scheidsgerecht Domeinnamen voorlegt.
 8. Domeinnaamhouder verklaart bij voorbaat dat hij zich zal onderwerpen aan het oordeel van een Nederlandse rechter, indien een derde een gerechtelijke procedure aanhangig maakt met betrekking tot een geschil over de aangevraagde Domeinnaam.
 9. Domeinnaamhouder vrijwaart SIDN, de bestuursleden van SIDN, het personeel van SIDN en alle Deelnemers terzake van, en zal hen schadeloos stellen voor, alle kosten en schade die voor ieder van hen voortvloeien uit een aanspraak van een derde dat de registratie en/of het gebruik van de aangevraagde Domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten.
 10. Indien de aangevraagde Domeinnaam overeenkomstig de voorgeschreven wijze in het Reglement is aangevraagd, zal SIDN deze in het Register opnemen en opgenomen houden, waarna SIDN de Domeinnaam voorts zal (doen) opnemen in de .nl-zonefile.
 11. Degene die namens Domeinnaamhouder dit Registratiecontract ondertekent, verklaart dat hij bevoegd is namens de Domeinnaam-aanvrager de aangevraagde Domeinnaam aan te vragen.
 12. Domeinnaamhouder verklaart dat het door hem opgegeven Administratieve Contact hem vertegenwoordigt. Tevens verklaart hij dat mededelingen gedaan aan het Administratieve Contact via het Admin-C e-mailadres worden geacht hem te hebben bereikt.
 13. In dit document aangebrachte wijzigingen zijn slechts van kracht als deze door beide partijen expliciet zijn aanvaard.
 14. Dit contract eindigt in de in het Reglement beschreven gevallen.

Het register

De gegevens die de Domeinnaamhouder verstrekt op grond van dit Registratiecontract worden opgenomen in het Domeinnamen- en Persoonsdomeinnamenregister (het Register). Conform de Wet bescherming persoonsgegevens is deze verwerking gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens, en wel onder nummer M1051464. Informatie over deze verwerking en de overige SIDN privacyregelingen is opgenomen op de SIDN homepage onder SIDN en Privacy.

Orgineel contract

Het orginele registratiecontract kunt u in zijn volledigheid nalezen in word of pdf formaat.

De bHosted contactgegevens
CONTACT
> e-Mail: info@bhosted.be
> Facebook: bHosted.nl
> Twitter: @bhostednl
> Telegram: bHosted.nl